Política de Privacidade,

Nesta Política de Privacidade, a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria poñemos á túa disposición toda a información sobre o tratamento de datos de carácter persoal que realizamos. Por favor, recomendámosche que leas sempre antes de facilitar calquera dato de carácter persoal.

Un dato de carácter persoal é calquera información que che identifique, ben directamente como o teu nome e apelidos, dirección electrónica ou email, dirección postal, teléfono, ou ben outros datos que aínda que non che identifican directamente se están directamente relacionados contigo.

Para a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria a protección da túa información e datos é moi importante, non só polo cumprimento das obrigacións que a normativa legal imponnos e, por iso, implementamos mecanismos seguros de transmisión de datos.

Nesta Política de Privacidade facilitámosche toda a información sobre os seguintes aspectos:

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS DATOS?

Todos os datos persoais que nos poidas facilitar voluntariamente durante o teu acceso e visita á nosa páxina, xa sexa por poñerche en contacto connosco, acceder a determinados servizos, acceder á área privada como usuario, solicitar información, formar parte da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ou ben subscribirche aos nosos contidos, serán incorporados e tratados, tanto a través de medios telemáticos, informáticos e non automatizados, por:

Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria
C/ Ferrol, 2 • Edificio Cyex • Urb. La Barcia
15897 Santiago de Compostela (A Coruña-Spain)

CIF: G15136245

Para calquera dúbida, pregunta ou comentario que queiras facernos chegar, facilitámosche os seguintes puntos de contacto:

Teléfono: +34 981 555 720

Email: secretaria@agamfec.com

QUEN PODE FACILITARNOS DATOS?

Todo Usuario e Visitante da páxina web https://www.agamfec.com/ pode facilitarnos datos de carácter persoal nos nosos formularios, servizos e contidos; datos que nos facilitas voluntariamente e coa finalidade de que che prestemos os servizos, incorpóresche dentro da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, subscríbasche aos nosos contidos ou poidas interactuar activamente connosco.

Todos os datos que nos facilites voluntariamente, ben porque son necesarios para prestarche o servizo ou información, estarán marcados cun asterisco ou che indicará a páxina que debes facilitalos ou ben datos adicionais que completan a túa información e solicitude, son veraces e correctos, é dicir, responden á túa situación real.

Na Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria non recollemos datos de menores de idade; por iso, se tes menos de 14 anos, acode aos teus pais para que poidan decidir se facilitan os teus datos e poidan informarche correctamente da finalidade do tratamento dos mesmos.

Para determinados tratamentos de datos solicitarémosche que nos outorgues o teu consentimento a través da aceptación ou activación das casas de validación específicas.

QUE DATOS RECOMPILAMOS?

A información e datos persoais que che solicitamos ao enviarnos unha consulta, solicitar información, subscribirche a contidos, newsletter, revistas, eventos, congresos e outras actuacións da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, van ser os teus datos de contacto: nome, apelidos, dirección, email, teléfono contacto.

COMO SE USA A INFORMACIÓN E DATOS QUE NOS FACILITAS?

A finalidade do tratamento dos datos persoais que facilitase á Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria a través das súas diferentes canles de comunicación ou obtención de datos persoais, dependerá do motivo polo que nolos facilitou:

 • Tratamento relativo á xestión dos socios da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, para as distintas actividades nas que participen como, por exemplo, a inscrición nos Congresos Nacionais anuais ou a participación en cursos organizados pola Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.
 • Tratamento relativo á xestión de provedores e colaboradores da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, os cales prestan servizos profesionais á Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.
 • Tratamento relativo ao sistema de videovixiancia das instalacións da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, cuxa finalidade é a vixilancia, seguridade e control de acceso á institución.
 • Tratamento relativo a contactos institucionais, cuxa finalidade é a xestión dos datos persoais das persoas rexistradas nos sistemas de información da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria para a xestión de contactos con motivo de convocatorias de eventos, comunicacións, proxectos e notificacións relacionadas coa actividade da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.
 • Tratamento relativo á xestión de Recursos Humanos, cuxa finalidade é a xestión do persoal, nóminas, formación, prevención de riscos laborais, enfermidades profesionais, accidentes de traballo.
 • Tratamento dos datos dos candidatos, co fin de valorar e xestionar a súa solicitude de emprego e no seu caso, levar a cabo as actuacións necesarias para a selección e contratación de persoal, a fin de ofertarlle postos que se axusten ao teu perfil.
 • Tratamento de datos para contactar co remitente da información, dar resposta á súa solicitude, petición ou consulta e xestionar a publicación de consultas e comentarios e facer un seguimento posterior.
 • Remitir periodicamente comunicacións comerciais sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coa nosa actividade profesional (por exemplo, a newsletter), salvo que se indique o contrario ou se opoña ou revogue o seu consentimento.

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres dure a súa relación coa Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, manténdose máis aló cando por imperativo legal establézase. Igualmente, comunicámoslle que os seus datos persoais non serán utilizados pola Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria para a elaboración de perfís comerciais. O tratamento da súa información persoal levará a cabo de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes datos suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

Así mesmo, o usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación. No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo á Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria de calquera responsabilidade neste sentido.

Como e onde se comparte a información?

Para determinadas actuacións como son facerche socio da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, ou naqueles casos en que che subscribas a algún servizo que comporte o pago dunha determinada cantidade económica, os teus datos non van ser compartidos con terceiras empresas ou persoas alleas á Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. Nos casos que che indicamos anteriormente, debemos compartir a túa información coas administracións públicas que teñen competencia nas devanditas áreas de acordo ás obrigacións legais existentes.

Seguridade dos teus datos

A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria dá gran importancia á seguridade de toda a información de identificación persoal. Por iso, adoptamos medidas para protexer correctamente os datos que tratamos e manter a súa confidencialidade e respecto da túa intimidade.

Unha vez que recibísemos a túa información, sobre os devanditos datos implementamos medidas de seguridade para garantir o acceso, confidencialidade, integridade e evitar calquera perda, mal uso e/ou alteración dos datos que están baixo o noso control.

Datos de navegación en https://www.agamfec.com/

A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria soamente rexistrará datos anónimos con respecto á navegación dos usuarios, co fin de obter datos estatísticos sobre o dominio do provedor, data e hora de acceso ao Web Site e número de visitantes diarios por páxina.

Ademais, co fin de coñecer a eficacia dos banners e links que apuntan ao noso sitio, identificaremos tamén o link de procedencia da visita. Toda a información obtida é completamente anónima, e en ningún caso podería ser utilizada para identificar a un usuario concreto nin é posible asociala cunha persoa en particular, simplemente serviranos para mellorar o servizo que ofrecemos aos nosos visitantes.

Os teus Dereitos e o acceso á información

De acordo coa normativa vixente comunitaria (Regulamento UE 679/2016, do 27 de abril) e Española (Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro) tes a posibilidade de exercitar os seguintes dereitos personalísimos, acreditando de maneira fidedigna a túa identidade, ben a través de medios electrónicos (no caso de newsletters, comunicacións e correos electrónicos) ou ben a través de comunicación por escrito dirixida ao noso Responsable de Privacidade.

Os teus dereitos son os seguintes:

 • Dereito a revogar o teu consentimento e solicitarnos que non procesemos os teus datos persoais con fins comerciais, nin para enviarche comunicacións a través de correo electrónico, mensaxes sms chamadas telefónicas e newsletters.
 • Dereito de acceso á información que dispoñemos referente á túa persoa, con especificación das finalidades do tratamento que realizamos e as comunicacións que realizamos a terceiras administracións e empresas, ben por atoparse autorizadas por lei ou por ser necesarias para a prestación do servizo que nos solicitaches, ben por outorgado o teu consentimento previo.
  Dereito de rectificación dos teus datos, polo que actualizaremos e poñeremos ao día a información e datos que dispoñemos segundo a información que nos facilites.
 • Dereito de rectificación dos teus datos, polo que actualizaremos e poñeremos ao día a información e datos que dispoñemos segundo a información que nos facilites.
 • Dereito á supresión dos teus datos, unha cumpridos os prazos legais de conservación fixados pola normativa de aplicación.
 • Dereito a opoñerte a que realicemos calquera actividade de tratamento dos teus datos, a través da revogación da túa autorización/consentimento.
 • Dereito a limitar o tratamento dos teus datos, como en caso que interpoñas unha reclamación ou queiras que conservemos os teus datos por un prazo superior, evitando a súa supresión.
 • Dereito á portabilidade dos teus datos, polo que che facilitaremos nun formato de arquivo de lectura común aqueles datos que nos facilitaches no momento do teu rexistro como usuario.

Ademais, informámosche que sempre poderás acudir á Autoridade de Control Española de Protección de Datos (Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es) para solicitar a súa tutela ou interpoñer unha reclamación en relación ao tratamento de datos persoais.

A nosa páxina pode conter ligazóns cara a e desde outras páxinas web, ben dos nosos partners, socios, empresas asociadas, entre outros. Se accedes a estas páxinas, ten en conta que nas mesmas poden serche solicitados datos ou informacións persoais. Por iso, informámosche que cando visites estas páxinas debes visitar as súas políticas de privacidade.

Responsable de Privacidade

En calquera momento poderasnos solicitar, de maneira totalmente gratuíta, ben por carta ou a través de correo electrónico, o exercicio dos seus dereitos, debendo incorporar á súa solicitude fotocopia do seu DNI/ NIE/Pasaporte, debido a que se trata dun dereito personalísimo.

As túas solicitudes deberás envialas ao noso Responsable de Privacidade na seguinte dirección:

Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria

Delegado de Protección de Datos: secretaria@agamfec.com

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies