GRUPO DE ENFERMIDADES CARDIOVASCULARES

COORDINADOR/A – GRUPO
Luis Fransi Galiana

Os grupos de traballo de Agamfec, son xunto coas vocalías, a alma da nosa sociedade. Son os seus membros os que fan a investigación, o ensino, e toman o pulso ás novas demandas dos cidadáns e da nosa profesión. Se está interesado en participar nun grupo, so ten que enviar un email o coordinador do mesmo.

MEMBROS DO GRUPO

Luis Fransi Galiana (Coordinador)

Jacinto Mosquera Nogueira

Concepción González Paradela

Rosa Rodríguez Alvarez

Ana Belen Puga Bello

Fernando Lago Deibe

Xiana Rodríguez Villalón

PUBLICACIONS

Actividades formativas externalizables

Agamfec traeche as actividades de formación onde as precises, adaptandoas as túas necesidades. Consulte a oferta formativa e pídanos un orzamento.

PRESENTACIÓN E OBXECTIVOS:

Cartera Servicios Grupo Enfermedades cardiovasculares

PUBLICACIONS

“Morbidity and mortality among heart failure patients in Galicia, N.W. Spain: the GALICAP study” Fernando Otero-Raviña, Lilian Grigorian-Shamagian, Luís Fransi-Galiana, Carlos Názara-Otero, José Mª Fernández-Villaverde, Alberto del Álamo-Alonso, Enrique Neto-Pol, Miguel de Santiago-Boullón, Isidro López-Rodríguez, José Ma Cardona-Vidal, Afonso Varela-Román, José R. González-Juanatey,for the GALICAP Study researchers. International Journal of Cardiology 136 (2009) 56-63.
“Cardiopatía isquémica é diferente na muller?”.González Paradela C, Pedreira Pérez M e Zamora Casal A. Cad Aten Primaria 2009;Volume 16; Páx. 147-149.
“Son os Inhibidores da Encima Convertidora de Angiotensina e os Antagonistas do Receptor de Angiotensina especialmente útiles en protección cardiovascular?” Fransi Galiana L , Romeu de Avila Cabezón G. Cadernos de Atención Primaria. Decembro 2009 (en prensa).
“Morbidity and mortality among heart failure patients in Galicia: the GALICAP study”. Int J Cardiol.2008 Jul 8.
“Estudo galego de insuficiencia cardíaca (estudo GALICAP)” Revista Española de Cardiología, 2007;60(4):373-83.
“Prevención e detección precoz da insuficiencia cardíaca” na revista “Cardioloxía e Atención Primaria” 2006; 5:2

MEMORIA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 2009:

Durante este ano un ou varios dos compoñentes do grupo participaron nas seguintes actividades:
1. Presentación do “Taller sobre exploración de arteriopatía periférica: Índice nocello/brazo”, en dúas ocasións: 1º e 2º Curso-Taller de formación continuada en Diabetes da Sociedade Española de Diabetes (SEDE), 20 de Febreiro e 30 Outubro do 2009, Madrid.

2. Presentación da comunicación “Utilidade práctica das determinaciones analíticas rápidas para o diagnóstico da síndrome coronaria agudo, o tromboembolismo pulmonar e a insuficiencia cardíaca nos dispositivos extrahospitalarios de urxencias” nas II Xornadas de Investigación Biomédica de Vigo celebradas o día 10 de Xuño de 2009.

3. Publicación do artigo “Morbidity and mortality among heart failure patients in Galicia,
N.W. Spain: the GALICAP study” Fernando Otero-Raviña , Lilian Grigorian-Shamagian , Luís Fransi-Galiana,Carlos Názara-Otero , José Ma Fernández-Villaverde , Alberto do Álamo-Alonso ,
Enrique Neto-Pol , Miguel de Santiago-Boullón , Isidro López-Rodríguez ,José Ma Cardona-Vidal , Afonso Varela-Román , José R. González-Juanatey ,for the GALICAP Study researchers. International Journal of Cardiology 136 (2009) 56?63

4. Publicación do artigo : “Cardiopatía isquémica:¿ é diferente na muller?”.González Paradela. C,Pedreira Pérez. M e Zamora Casal A. Cad Aten Primaria 2009;Volume 16;Páx. 147-149.

5. Publicación do artigo: “¿Son os Inhibidores da Encima Convertidora de Angiotensina e os Antagonistas do Receptor de Angiotensina especialmente útiles en protección cardiovascular?” Fransi Galiana. L , Romeu de Avila Cabezón.G . Cadernos de Atención Primaria . Decembro 2009 (en prensa)

6. Taller de 4 horas da FEGAS : Cardiopatía isquémica na muller.

7. Taller de 4 horas de duración . Curso-Taller electrocardiografía aplicada á Clínica. Maio 2009

8. Curso ?”Mellora da capacidade resolutiva en Atención Primaria”: Introdución as probas diagnósticas cardiovasculares. Caso clínico abordando manexo de ECG , ecocardiograma, pulsioximetro e Holter de TA.Doppler. Taller de medición do índice nocello-brazo. Edicións en Vigo ,Pontevedra,Coruña e Lugo.

9. Presenza na mesa como moderador : “Bloqueo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estudos ONTARGET e TRASCEND”.II Congreso Clínico Cardiovascular. Las Palmas de Gran Canaria. 12 e 13 de febreiro 2009.

Obradoiros dispoñibles:
Obradoiro de electrocardiografía para enfermería.
Como é o ECG nas principais patoloxías cardíacas? utilidade clínica e interpretación do ECG en atención primaria.
Curso práctico sobre exploración vascular para médicos de AP.
Abordaxe da insuficiencia cardíaca en atención primaria.
Manexo do paciente con enfermidade cardiovascular en atención primaria.
Manexo da enfermidade tromboembólica desde atención primaria.
Cardiopatía isquémica na muller

A.- OBRADOIRO DE ELECTROCARDIOGRAFIA PARA ENFERMERIA
Duración: 4 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: Persoal de enfermería de A. P.
Nº ideal de alumnos: 20
Obxectivos e programas do curso: Coñecer os fundamentos da electrocardiografía
Recordar os criterios de calidade na realización da técnica
Adquirir habilidades na interpretación dos trazados: o electrocardiograma normal e o electrocardiograma nas principais patoloxías (HTA, EPOC, arritmias e cardiopatía isquémica)
Necesidades do curso: Canón e ordenador.
B.- “COMO É O ECG NAS PRINCIPAIS PATOLOXÍAS CARDÍACAS? UTILIDADE CLÍNICA E INTERPRETACIÓN DO ECG EN ATENCIÓN PRIMARIA”
Duración: 4 a 8 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: Médicos de familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 ? 30
Obxectivo e programa do curso: O obxectivo principal é que os asistentes coñezan e valoren as posibilidades do ECG como ferramenta básica para a avaliación do paciente con patoloxía cardiovascular nas consultas de atención primaria tanto nos que presentan patoloxía aguda como crónica
Obxectivos Específicos: Coñecemento dos principais patróns electrocardiográficos:
Arritmias (en sentido xenérico).
Bloqueos A-V .
Patróns de QRS ancho
Patróns de preexcitación.
Alteracións do segmento ST e onda T.
Ondas Q. Ausencia de progresión de R.
Crecementos de cavidades
EKG normal ou variantes de normalidade sen significación patolóxica.
Necesidades do Curso: canón e ordenador

C.- CURSO PRÁCTICO SOBRE EXPLORACIÓN VASCULAR PARA MÉDICOS DE AP
Duración: 2 horas
Tipo: Curso teórico ? práctico sobre exploración vascular e manexo do Doppler
Destinatarios: Médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 15 ? 20
Obxectivos e Programa do Curso:
Recordo anatómico dos sistemas venoso e arterial especialmente de extremidades inferiores
Recordo das principais patoloxías do sistema venoso: insuficiencia venosa crónica, trombose venosa
Recordo da patoloxía arterial de extremidades inferiores
Coñecemento e importancia da utilización do Doppler na exploración do sistema venoso e arterial
Importancia e utilidade práctica do índice nocello-brazo en atención primaria
Metodoloxía docente:
Tras unha exposición teórica para abordar os contidos expostos nos obxectivos xerais procédese utilizando doppler portátiles á exploración do sistema venoso e arterial (determinando o índice nocello-brazo).
Necesidades do Curso: Canón, ordenador e dúas padiolas de exploración. 2 Doppler vasculares, 4 esfigmomanómetros

D.- ABORDAXE DA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN ATENCION PRIMARIA
Duración: 4 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: Médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 ? 25
Obxectivos e programa: Obxectivos xerais: Coñecemento da clínica, bases fisiopatolóxicas, importancia do problema e manexo clínico dos pacientes con insuficiencia cardíaca.
Metodoloxía docente: O curso estrutúrase en base a casos clínicos reais de pacientes con insuficiencia cardíaca , no que se unen datos clínicos xunto con exploracións complementarias (analítica, ECG, Radioloxía , ecocardiografía, etc.), de forma que se aborden todos contidos dos obxectivos sinalados reproducindo as condicións da práctica clínica habitual.
Necesidades do Curso: Canón e ordenador

E .- MANEXO DO PACIENTE CON ENFERMIDADE CARDIOVASCULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA
Duración: 4 ? 8 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: Médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 -25
Obxectivos e programa: O curso pretende desde un punto de vista práctico comentar o manexo desde A. P. dos pacientes coas patoloxías cardiovasculares máis frecuentes (fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, dor torácica, cardiopatía isquémica , abordaxe da prevención secundaria, hipertensión arterial , enfermidade arterial periférica , etc.)
Metodoloxía: En base a casos clínicos conxuntando anamneses e diferentes exploracións complementarias usadas habitualmente nas consultas de atención primaria, así como aspectos preventivos e de tratamento.
Necesidades do curso: canón e ordenador

F.- MANEXO DA ENFERMIDADE TROMBOEMBÓLICA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
Duración: 4 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 ? 25
Obxectivos e programa: Obxectivos xerais: Coñecer a etioloxía, fisiopatoloxía, diagnóstico, tratamento e profilaxes da ETV polos médicos de familia
Metodoloxía: conxúganse aspectos teóricos con casos clínicos reais para englobar todos os aspectos da ETV apuntados nos obxectivos xerais, facendo especial fincapé na prevención da ETV tanto en patoloxías médicas como non médicas.
Necesidades: Canón e ordenador
G.- CARDIOPATÍA ISQUÉMICA NA MULLER
Duración: 2 – 4 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 – 30
Obxectivos e programa:
Obxectivo xerais: Proporcionar ao médico de familia os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para a prevención, detección e manexo integral da cardiopatía isquémica nas mulleres
Obxectivos específicos: dar a coñecer:
Datos sobre morbilidade e mortalidade da cardiopatía isquémica nas mulleres españolas.
Os factores de risco cardiovascular, valoración e estratificación do risco, presentación clínica, evolución, diagnóstico, exploracións complementarias máis adecuadas, tratamento e seguimento da cardiopatía isquémica no sexo feminino e as diferenzas co home.
Estratexias de prevención na práctica clínica.
As guías específicas de prevención cardiovascular na muller.
Necesidades: Canón e ordenador

ACTIVIDADES 2008:

Durante este ano un ou varios dos compoñentes do grupo participaron nas seguintes actividades:
TALLER:
Insuficiencia cardíaca. Visión do médico de familia. Impartido nas X Xornadas de residentes da AGAMFEC. 29 de febreiro de 2008.
Santiago de Compostela.

PRESENTACIÓN DO RELATORIO:
“Pacientes diagnosticados de ECV e en revisión” na mesa redonda “As consultas entre AP e cardiología” no Congreso da SOGACAR.
20 e 21 xuño 2008.Lugo.

PUBLICACIÓN DO ARTIGO TITULADO:
“Morbidity and mortality among heart failure patients in Galicia: the GALICAP study”. Int J Cardiol.2008 Jul 8.

PRESENTACIÓN DO PÓSTER:
“Practical utility of rapid analytical determinations for the diagnosis of acute coronary syndrome, pulmonary thromboembolism and heart failure in extrahospital emergency services”. Cpoct’s 22nd International Symposium in Barcelona, Spain September 17-20, 2008.
Curso de exploración vascular en AP Xornadas de Actualización semFYC- IFN. Santiago de Compostela, 9 e 10 de outubro de 2008.
TALLERES DISPOÑIBLES:
Taller de electrocardiografía para enfermería.
Como é o ECG nas principais patoloxías cardíacas? utilidade clínica e interpretación do ECG en atención primaria.
Curso práctico sobre exploración vascular para médicos de AP.
Abordaxe da insuficiencia cardíaca en atención primaria.
Manexo do paciente con enfermidade cardiovascular en atención primaria.
Manexo da enfermidade tromboembólica desde atención primaria.
Cardiopatía isquémica na muller
A.- TALLER DE ELECTROCARDIOGRAFIA PARA ENFERMERIA
Duración: 4 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: Persoal de enfermería de A. P.
Nº ideal de alumnos: 20
Obxectivos e programas do curso: Coñecer os fundamentos da electrocardiografía
Recordar os criterios de calidade na realización da técnica
Adquirir habilidades na interpretación dos trazados: o electrocardiograma normal e o electrocardiograma nas principais patoloxías (HTA, EPOC, arritmias e cardiopatía isquémica)
Necesidades do curso: Canón e ordenador.
B.- “COMO É O ECG NAS PRINCIPAIS PATOLOXÍAS CARDÍACAS? UTILIDADE CLÍNICA E INTERPRETACIÓN DO ECG EN ATENCIÓN PRIMARIA”
Duración: 4 a 8 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: Médicos de familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 – 30
Obxectivo e programa do curso: O obxectivo principal é que os asistentes coñezan e valoren as posibilidades do ECG como ferramenta básica para a avaliación do paciente con patoloxía cardiovascular nas consultas de atención primaria tanto nos que presentan patoloxía aguda como crónica
Obxectivos Específicos: Coñecemento dos principais patróns electrocardiográficos:
Arritmias (en sentido xenérico).
Bloqueos A-V .
Patróns de QRS ancho
Patróns de preexcitación.
Alteracións do segmento ST e onda T.
Ondas Q. Ausencia de progresión de R.
Crecementos de cavidades
EKG normal ou variantes de normalidade sen significación patolóxica.
Necesidades do Curso: canón e ordenador
C.- CURSO PRÁCTICO SOBRE EXPLORACIÓN VASCULAR PARA MÉDICOS DE AP
Duración: 2 horas
Tipo: Curso teórico ? práctico sobre exploración vascular e manexo do Doppler
Destinatarios: Médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 15 – 20
Obxectivos e Programa do Curso:
Recordo anatómico dos sistemas venoso e arterial especialmente de extremidades inferiores
Recordo das principais patoloxías do sistema venoso: insuficiencia venosa crónica, tromboses venosa
Recordo da patoloxía arterial de extremidades inferiores
Coñecemento e importancia da utilización do Doppler na exploración do sistema venoso e arterial
Importancia e utilidade práctica do índice nocello-brazo en atención primaria
Metodoloxía docente:
Tras unha exposición teórica para abordar os contidos expostos nos obxectivos xerais procédese utilizando doppler portátiles á exploración do sistema venoso e arterial (determinando o índice nocello-brazo).
Necesidades do Curso: Canón, ordenador e dúas padiolas de exploración. 2 Doppler vasculares, 4 esfigmomanómetros
D.- ABORDAXE DA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN ATENCION PRIMARIA
Duración: 4 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: Médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 – 25
Obxectivos e programa: Obxectivos xerais: Coñecemento da clínica, bases fisiopatolóxicas, importancia do problema e manexo clínico dos pacientes con insuficiencia cardíaca.
Metodoloxía docente: O curso estrutúrase en base a casos clínicos reais de pacientes con insuficiencia cardíaca , no que se unen datos clínicos xunto con exploracións complementarias (analítica, ECG, Radioloxía , ecocardiografía, etc.), de forma que se aborden todos contidos dos obxectivos sinalados reproducindo as condicións da práctica clínica habitual.
Necesidades do Curso: Canón e ordenador
E .- MANEXO DO PACIENTE CON ENFERMIDADE CARDIOVASCULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA
Duración: 4 ? 8 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: Médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 -25
Obxectivos e programa: O curso pretende desde un punto de vista práctico comentar o manexo desde A. P. dos pacientes coas patoloxías cardiovasculares máis frecuentes (fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, dor torácica, cardiopatía isquémica , abordaxe da prevención secundaria, hipertensión arterial , enfermidade arterial periférica , etc.)
Metodoloxía: En base a casos clínicos conxuntando anamneses e diferentes exploracións complementarias usadas habitualmente nas consultas de atención primaria, así como aspectos preventivos e de tratamento.
Necesidades do curso: canón e ordenador
F.- MANEXO DA ENFERMIDADE TROMBOEMBÓLICA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
Duración: 4 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 – 25
Obxectivos e programa: Obxectivos xerais: Coñecer a etioloxía, fisiopatoloxía, diagnóstico, tratamento e profilaxes da ETV polos médicos de familia
Metodoloxía: conxúganse aspectos teóricos con casos clínicos reais para englobar todos os aspectos da ETV apuntados nos obxectivos xerais, facendo especial fincapé na prevención da ETV tanto en patoloxías médicas como non médicas.
Necesidades: Canón e ordenador
G.- CARDIOPATÍA ISQUÉMICA NA MULLER
Duración: 2 – 4 horas
Tipo: Curso interactivo baseado en casos clínicos
Destinatarios: médicos de Familia e/ou Residentes
Nº ideal alumnos: 20 – 30
Obxectivos e programa: Obxectivo xerais: Proporcionar ao médico de familia os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para a prevención, detección e manexo integral da cardiopatía isquémica nas mulleres
Obxectivos específicos: dar a coñecer:
Datos sobre morbilidad e mortalidade da cardiopatía isquémica nas mulleres españolas.
Os factores de risco cardiovascular, valoración e estratificación do risco, presentación clínica, evolución, diagnóstico, exploracións complementarias máis adecuadas, tratamento e seguimento da cardiopatía isquémica no sexo feminino e as diferenzas co home.
Estratexias de prevención na práctica clínica.
As guías específicas de prevención cardiovascular na muller.
Necesidades: Canón e ordenador

MEMORIA 2007:

Durante este ano un ou varios dos compoñentes do grupo participaron nas seguintes actividades:
• Taller de “ECG para médicos de AP” de 12 h na Xerencia de AP de Vigo. 8,9 e 10 outubro 2007.
• Publicación do artigo : “Estudo galego de insuficiencia cardíaca (estudo GALICAP)” Revista Española de Cardiología, 2007;60(4):373-83.
• Programa de formación continuada CORAZON VIRTUAL da Sociedade Española de Cardiología e da semFYC estruturado en varios módulos. Déronse neste ano dous módulos en todo o territorio galego.
• Taller do proxecto PROMETEO da SEMFyC e SEMERGEN (4 talleres impartidos en Lugo, Coruña, Pontevedra e Vigo).
• Presentación da comunicación “Morbilidad e mortalidade da insuficiencia cardíaca en Galicia: estudo GALICAP”. XXVII Congreso da SEMFyC. Valladolid-Salamanca. 7 ao 10 novembro 2007.
• Presentación da comunicación ”Utilidade práctica das determinaciones analíticas rápidas para o diagnóstico da síndrome coronaria agudo,o tromboembolismo pulmonar e a insuficiencia cardíaca nos dispositivos extrahospitalarios de urxencias” XXVII Congreso da SEMFyC. Valladolid-Salamanca. 7 ao 10 novembro 2007.

MEMORIA 2006:

Durante este ano un ou varios dos compoñentes do grupo participaron nas seguintes actividades:
• Taller de “ECG para persoal de enfermería” de 8 h na Xerencia de AP de Vigo. 2 edicións en outubro 2006.
• “Como é o ECG nas principais patoloxías cardíacas. Utilidade clínica e interpretación do ECG en A.P” nas Xornadas de Actualización da semFYC do 20 outubro en Santiago e nas Xornadas de Residentes da AGAMFEC
• Asistencia á Reunión do Grupo de Insuficiencia Cardíaca da Sociedade Española de Medicina Interna : 23-25 de febreiro 2006
• Actualización 2006 da Guía de Insuficiencia Cardíaca do mesmo Grupo: “Papel do médico de Atención Primaria na insuficiencia cardíaca”
• Publicación do artigo de revisión “Prevención e detección precoz da insuficiencia cardíaca” na revista “Cardioloxía e Atención Primaria” 2006; 5:2
• Programa de formación continuada CORAZON VIRTUAL da Sociedade Española de Cardioloxía e da semFYC estructurado en varios módulos. Déronse neste ano dous módulos en todo o territorio galego.
• “Curso de exploración vascular en Atención primaria”realizado o día 6 de abril de 2006 no Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra sede de Vigo.
• Curso de Clinicardio sobre “A práctica da Cardiología en A.P: como manter a estabilidade clínica dos pacientes con cardiopatía isquémica crónica” Celebrado no Congreso das Enfermidades Cardiovasculares do 18 ao 21 de outubro de 2006.
• Estudio GALICAP (Insuficiencia cardiaca en Atención Primaria en Galicia), pendiente de publicación na revista da SEC.

MEMORIA 2005:

• Obradoiro clínico interactivo: “¿Cómo é o EKG nas principais patoloxías cardiovasculares?: utilidade clínica e interpretación do EKG na Atención Primaria”. XXV Congreso semFYC.
• Docentes no “Curso práctico de electrocardiografía basado en casos clínicos”, Mondariz e Vigo
• Docentes no “Corazón virtual (1º módulo)”. Realizado dúas veces en Vigo.
• Coordinación en Galicia do proxecto “Corazón virtual”
• Coordinación para a área de Vigo do proxecto de investigación “GALICAP”
• Relatorio “¿Cómo controlar la respuesta ventricular?” dentro do Obradoiro Clinicardio “La fibrilación auricular en la práctica clínica” no Congreso de enfermidades cardiovasculares da SEC 2005.
• Obradoiro de habilidades “Tratamiento del paciente hipertenso con cardiopatía” no XXV Congreso SEMFYC 2005.
• Obradoiro “Abordaxe da insuficiencia cardíaca” na Xornada de Residentes de AGAMFEC 2005.
• Mosquera Nogueira, J. “Papel del médico de atención primaria en la prevención, detección y seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Manejo coordinado multidisciplinar” do libro “Insuficiencia cardíaca: recomendaciones diagnósticas y terapéuticas”, editado polo Grupo de traballo da IC da SEMI
• Mosquera Nogueira, J. “Prevención de la insuficiencia cardiaca y detección precoz de la disfunción ventricular. Papel del médico de atención primaria” no suplemento “Claves para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca” de JANO.
• Relatorio “Prevención secundaria. Objetivos terapéuticos” na 1ª reunión oficial conxunta da SEN e da semFYC para realizar o Documento de Consenso sobre actuación coordinada no ictus.
• Relatorio “Propuestas para el manejo coordinado del paciente con insuficiencia cardiaca (visión del médico de atención primaria)” na VII Reunión do Grupo de traballo da IC da SEM

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies