Aviso legal

En cumprimento co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de dicembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que, mediante a cumprimentación de calquera formulario de contacto existente nesta páxina web, os seus datos quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (en adiante AGAMFEC) co fin de poder respostar ás consultas que vostede realice a través desta Páxina Web.

Así mesmo, a AGAMFEC poderá remitirlle información adicional non contida nesta sección (incluida información sobre os seus servizos).

Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal en: Secretaría técnica: Ver datos de contacto ou se o desexa en [email protected]
Lei de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI)

Segundo a LSSI (Lei de Servizos da Sociedade da Información) informamos a todos os usuarios da web que se solicitan cualqura tipo de información mediante os distintos formularios existentes na páxina web está concedéndonos a súa autorización expresa para recibir as nosas noticias e ofertas (desde estes boletíns e poderase dar de baixa en calquera momento) así como comunicacións comerciais exclusivamente dos nosos servizos, de acordo coas condicións recollidas na nosa política de privacidade.

Datos da empresa

O propietario desta web, pon a disposición dos visitantes da mencionada, unha serie de datos que segundo a Lei 34/2002 de 11 de Xullo – lssice de “servizos da sociedade e da información de comercio electrónico”, son de obrigada disposición tanto aos destinatarios do servizo coma aos órganos competentes, e por eslabón se poderán atopar a continuación, dispostos de maneira sinxela, directa e gratuita:

Entidade: Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria

Secretaría técnica: Ver datos de contacto

Correo electrónico: [email protected]

 

1 -. AVISO LEGAL E INFORMACIÓN

Este aviso legal regula o uso do servizo de internet www.agamfec.com (en adiante denominado “sitio web”) para a AGAMFEC dispoñible para os usuarios da rede.

2 -. OBXECTO

A través do sitio web, AGAMFEC ofrece aos usuarios o acceso ea utilización de diversos servizos e contidos facilitados pola AGAMFEC ou calquera terceiro.

3 – CONDICIÓNS DE USO E ACEPTACIÓN

O acceso e uso deste sitio web atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena por usuarios destas condicións de uso, así como aquelas que se establezan para determinados servizos que complementan estes, comprometéndose a empregar o sitio web e os servizos dacordo coa lei. Este aviso legal, as condicións específicas de determinados servizos e outros avisos, regulamentos e instrucións para o seu coñecemento, ademáis da moral e os bos costumes xeralmente aceptados e a orde pública.

As páxinas de www.agamfec.com poderán ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas que están pechadas ou que esixen rexistro dos usuarios (o que implica pertencer ós asociados da AGAMFEC ou completar un rexistro de usuario correspondente que deberá realizarse de xeito expresamente declarado nas condicións específicas que o rexen)

Tódala información proporcionada polo usuario a través dos servizos deben ser verdadeiras. Para estes efectos, o usuario garante a autenticidade de todos os datos transmitidos como resultado do emprego de determinados servizos. Do mesmo xeito, será da súa responsabilidade manter toda a información subministrada á AGAMFEC constantemente actualizada e que coincida en todo momento coa situación real do usuario, AGAMFEC non se responsabiliza de danos que poidan ser causados ​​a terceiros pola información proporcionada.

Para iso, o usuario non debe empregar un servizo para fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, que prexudiquen os dereitos e intereses de terceiros que dalgún xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar, prexudicar ou impedir o normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo (“hacking”) de AGAMFEC, outros usuarios ou calquera usuario de Internet (hardware e software)

En particular, a título meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario acepta non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivo de son e/ou imaxes, fotografías, gravacións, software e, xeralmente, calquera tipo de material que:

Sexa contrario, denegre ou solape os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas na Constitución, os tratados internacionais e demais lexislación.

Induzan, inciten ou promovan calumnias, actos criminais, difamatorios, violentos, ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.

Induzan, inciten ou promovan actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios sobre sexo, raza, relixión, credo, idade ou condición.

Escriba, facilite ou permitan o acceso a produtos, elementos, mensaxes e/ou servicios delictivos, violentos, ofensivos, prexudiciais ou, en xeral, contrarios á lei, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados ea orde pública.

Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor.

Inducir ou incitar implicación en prácticas perigosas ou nocivas para a saúde e equilibrio mental.

Sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou inventado, de xeito que induza ou sexa susceptible de inducir a erro en canto á súa finalidade ou as intencións ou propósitos de comunicación.

Esté protexido por calquera propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obteña previamente dos propietarios a autorización expresa para levar a cabo o emprego ou proposta de emprego que pretende efectuar.

Infrinxa segredos empresariales de terceiros.

Sexa contrario á lei, á honra, á intimidade ou a imaxe de persoal e/ou familiar doutros individuos.

De calquera forma prexudicar o crédito de AGAMFEC ou de terceiros.

Infrinxa regulamentos sobre a privacidade das comunicacións.

Constitúa, no seu caso, a publicidade enganosa ou desleal e, en xeral, competencia desleal.

Incorporar virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou equipos informáticos (hardware e software) de AGAMFEC ou de terceiros ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados nos devanditos equipos informáticos.

Provoque, polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades na operación do servizo.

Conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizado pola AGAMFEC.

O usuario acepta empregar adecuadamente o contido facilitado no sitio web coma texto, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais audiovisual ou son (sen que esta limitación teña carácter limitativo) así como os seus códigos de proxecto ou deseño gráfico, dacordo coa lei, este aviso legal, as condicións específicas de determinados servizos e outros avisos, regulamentos e instrucións dadas a coñecer, ademais da moral e da boa costumes e á orde pública xeralmente aceptada e, en particular, comprométese a non:

Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que teña permiso do titular dos dereitos de autor ou que sexa legalmente permitido.

Eliminar, manipular ou cambiar o “copyright” e demais datos identificativos dos dereitos reservados de AGAMFEC ou os seus propietarios, impresións dixitais ou outros medios técnicos establecidos para o recoñecemento.

A obtención, ou mesmo intento de obter os contidos empregando procedementos distintos daqueles, segundo o caso, foron facilitados para este fin, ou indicado para ese efecto sobre as páxinas web onde o contido ou xeral, os ser utilizados en Internet.

4 -. Introdución de ligazóns

Os usuarios e todos aqueles que pretenden establecer unha conexión entre o seu sitio web ou portal e web www.agamfec.com debe atender ás seguintes condicións:

A ligazón só permitirá o acceso á páxina de inicio ou páxina principal do sitio web, pero non poden reproducirse por calquera forma;

Non se creará un “frame” sobre as páxinas do sitio web.

Non se realizaráns declaracións ou información falsa, inexacta ou incorrecta sobre as páxinas web do sitio web nin dos servizos prestados.

Non se dará a entender de ningún xeito que AGAMFEC autorizou a ligazón dalgunha forma nin asumir os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web da que se estableza a ligazón.

A excepción daqueles sinais que formen parte da mesma ligazón, na páxina onde se estableza non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola lexislación vixente, de que sexa titular AGAMFEC, salvo expresamente autorizado por esta.

A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos que transgredan calquera dereito de terceiros ou que conteñan información ilegal ou contraria á moral ou aos bos costumes xeralmente aceptados ea orde pública.

5 – PROPIEDADE INTELECTUAL

A totalidade deste sitio web (textos, imaxes, marcas, logotipos, arquivos de son e vídeo, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, arranxo e presentación de contidos) é propiedade de AGAMFEC ou de terceiros e están protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade intelectual. Así mesmo, sen prexuízo do exposto, o contido do sitio web é considerado programa de ordenador e é de aplicación en toda a lexislación española e da Comunidade Europea sobre o tema.

Polo feito de que o usuario accede ao sitio web, non son considerados cedidos os dereitos de explotación que existan ou poidan existir en tales usos ademais dos estrictamente necesarios para o uso correcto do sitio.

6 -. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Exclúe AGAMFEC, na medida en que a lei permite, de calquera responsabilidade por danos de calquera natureza que poidan resultar de:

A presenza de virus ou presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

Transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción ou acceso aos contidos.

A falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, uso fraudulento que os usuarios foron asignados para o sitio web e os servizos, o sitio web e os servizos de falibilidade e, en particular, aínda que non de modo exclusivo, fallos no acceso a diferentes páxinas web da web ou das que os servizos sexan prestados.

O bo funcionamento da conexión técnica (tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de busca que permiten aos usuarios acceder a sitios pertencentes e/ou xestionados por terceiros. A instalación destes no equipo técnico só se destina a facilitar aos usuarios o acceso á información, pesquisas, contidos e servizos dispoñibles en liña.

A calidade, licitude, fiabilidade e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados.

O emprego dos servizos e contidos por parte dos usuarios, ou a falta de precisión, validez, exhaustividade e/ou autenticidade da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios.

O contido que os usuarios dos foros de debate ou listas de correo poidan introducir, ou as opinións nel expresadas. AGAMFEC non ten ningunha obriga de supervisar, e non controla o emprego que se fai polos usuarios dos servizos do portal.

7 -. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os usos e regras que AGAMFEC, en conformidade coa Lei 15/99 de 13 de decembro, Ley de Protección de Datos de carácter persoal e os seus regulamentos de execución, defínense no presente punto neste aviso legal do presente sitio web.

Para o uso de determinados servizos ofrecidos por AGAMFEC, solicítanse ós usuarios de www.agamfec.com unha información persoal, como nome, enderezo, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, etc.

A estes efectos infórmase de que os seus datos non son incluídos nun ficheiro automatizado de datos. Consérvanse únicamente para dar resposta á súa consulta.

Se fose preciso incluílos nun ficheiro responsabilidade de AGAMFEC, comunícaríaselle por escrito a fin de solicitar o seu consentimento. Nese caso, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación, enviando un correo electrónico a [email protected] enderezo ou por correo ordinario, enviando unha carta á AGAMFEC, Secretaría técnica: Ver datos de contacto

8 -. AVISO

Tódalas notificacións realizadas por un usuario ou terceiros a AGAMFEC, considérase eficaz, sempre que se faga de calquera das seguintes formas:

– Envío por correo a un enderezo en AGAMFEC, Secretaría técnica: Ver datos de contacto

– Envío de e-mail a [email protected]

Se a comunicación se refire a actividades ilícitas ou violación de propiedade industrial ou intelectual debe presentar documentación que acredite os feitos e unha declaración explícita da veracidade dos mesmos.

9 -. DURACIÓN e suspensión dos servizos

AGAMFEC pode suspender os servizos cando xulgue pertinente, sobre todo para os usuarios que violen o disposto no presente aviso de exención.

10 -. LEI

Este aviso legal e todas as relacións establecidas con AGAMFEC rexirase polas disposicións da lexislación española.

11 -. INFORMACIÓN ADICIONAL

Toda orientación médica ou de saúde suxerida neste sitio só serán facilitados por médicos ou profesionais de saúde especializados e cualificados a menos que unha declaración clara expresa que parte do consello ofrecido non sexa dun profesional médico cualificado ou organización non médica.

A información proporcionada neste sitio diríxese a cumprimentar, e non substituír, a relación que existe entre un paciente eo seu médico existente.

Este sitio respecta a confidencialidade dos datos relativos aos pacientes e visitantes, incluíndo a súa identidade. Respectando as esixencias da lei de protección de datos de información médica ou de saúde.

Se procede, a información contida no sitio será apoiada por referencias claras ás fontes e, sempre que sexa posible, serán establecidas conexións a eses datos. A data na que cada páxina médica modificouse por última vez será no sistema.

Calquera afirmacións feitas sobre os beneficios, ou a execución dun determinado tratamento, produto comercial ou servizo será soportado con comprobación axeitada e equilibrada.

Buscarase proporcioar información do xeito máis claro posible e facilitar enderezos de contacto para os visitantes que precisan máis información. Pode contactar connosco polos medios indicados na sección de contacto.

O patrocinio para este sitio web serán identificados claramente, incluíndo a identidade das organizacións comerciais e non-comerciais que teñan contribuído de financiamento, servizos ou material para o sitio.

Se en calquera momento incluímos publicidade, o sitio web ha amosar unha breve descrición da política de publicidade e anuncios e outro material promocional presentaranse ós visitantes dun xeito e contexto que faciliten diferencialo los do material orixinal creado por AGAMFEC.

Última modificación:21/05/16

Emprego de cookies

Este sitio web emprega cookies para que poida disfrutar da mellor experiencia coma usuario. Se vostede continúa navegando, consinte e acepta as mencionadas cookies e a nosa política de cookies, Pinche no enlace para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies